4050 – MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

4050 – Abdullah İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Talaku’s-sünne (sünnete uygun boşama), kadını temizlik döneminde cimada bulunmadan yapılan boşamadır.”

Nesai, Talak 2, (6, 140).

4051 – İmam Malik anlatıyor: “İbnu’l-Müseyyeb’i, Humeyd İbnu Abdirrahmen İbni Avf’ı, Ubeydullah İbni Abdillah ibni Utbe’yi, Süleyman İbnu Yesar’ı dinledim, hepsi de Ebu Hüreyre’nin şöyle söylediğini işitmiş olduklarını bildirdiler: “Ben Hz. Ömer radıyallahu anh’ı dinledim. Demişti ki: “Bir kadını kocası, bir veya iki talakla boşayıp, kadını (iddeti bitip de başkasına) helal oluncaya kadar bıraksa, kadın da bir başka erkekle evlense, bu ikinci koca ölse veya kadını boşasa, sonra kadın tekrar ilk kocası ile evlense, bu kadın onun yanında, önceden baki kalan talak(lar) üzerine olur.”

İmam Malik der ki: “İşte bu, hiç bir ihtilaf olmaksızın kabullendiğimiz sünnettir.”

Muvatta, Talak 77, (1, 586).

4052 – Muharrib İbnu Disar, İbnu Ömer radıyallahu anhüma’dan naklen anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Allah’ın, helal kıldıkları arasında en sevmediği şey talaktır.”

Bir diğer rivayette ise şöyle gelmiştir: “Allah’ın en sevmediği helal, talaktır.”

Ebu Davud, Talak 3, (2177, 2178).

4053 – Sevban radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Hangi kadın, (çok ciddi) bir gerek yokken kocasına boşanma talebinde bulunursa, bilsin ki, cennetin kokusu kendisine haramdır.”

Ebu Davud, Talak 18, (2226); Tirmizi, Talak 11, (1187); İbnu Mace, Talak 21, (2055).

4054 – Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Erkek hanımını boşamak isteyince hemen boşuyordu. Erkek, yüz ve hatta daha çok kerelerde boşamış olsa, iddeti içerisinde iken, döndüğü takdirde kadın yine de onun hanımı olmaya devam ediyordu. Bu hal şu hadiseye kadar devam etti. Bir adam hanımına: “Vallahi seni ne tam boşayacağım ne de himayeme alacağım, ebedi şekilde böyle tutacağım!” dedi.

Kadın: “Bu nasıl olur?” deyince:

“Seni boşayacağım, iddetin bitmek üzere iken geri döneceğim. (Bu şekilde tekrar edeceğim) cevabını verdi. Kadın bunun üzerine Aişe radıyallahu anha’ya gidip durumu haber verdi. Aişe, Resûlullah gelinceye kadar cevap vermedi. Durumu O’na anlattı. Aleyhissalatu vesselam da sükût buyurdular. Derken şu ayet indi. (Mealen): “Boşama iki def’adır. (Ondan sonrası) ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salmaktır. (Ey kocalar! boşandığınız zaman) onlara (kadınlara verdiğiniz bir şeyi (mehri geri) almanız size helal olmaz…” (Bakara 229). Aişe radıyallahu anha dedi ki: “Bunun üzerine halk (o günden itibaren) talaka (yeniden yönelip) gözden geçirdi, bir kısmı boşadı, bir kısmı boşamadı.”

Tirmizi, Talak 16, (1192).

4055 – İmran İbnu Husayn radıyallahu anhüma’nın anlattığına göre kendisine, hanımını boşayıp sonra da onunla cima yapan, kadını ne boşadığı ne de rücû ettiği hususunda işhadda (beyanda) bulunmayan bir adam, durumunu sormuş, onun da cevabı şu olmuştur:

“Sen hanımını sünni olmayan talakla boşamışsın, sünni olmayan tarzda geri dönmüşsün. Boşadığına da, döndüğüne de işhadda bulun ve (şahidleme işini) bir daha terketme.”

Ebu Davud, Talak 5, (2186); İbnu Mace, Talak 5, (2025).

4056 – Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Bir kadının kız kardeşinin tabağındakini boşaltmak ve kendisi evlenmek için boşanmasını talebetmesi helal değildir. Kendine de (rızık, nafaka nev’inden Allah tarafından) takdir edilen şey vardır.”

Buhari, Nikah 53, Kader 4; Müslim, Nikah 38, (1408); Muvatta, Kader 7, (2, 900); Ebu Davud, Talak 2, (2176); Tirmizi, Talak 14, (1190); Nesai, Büyü 19, (7, 258).

4057 – Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir: Nikah, talak, ric’at.”

Ebu Davud, Talak 9, (2194); Tirmizi, Talak 9, (1184).

4058 – Abdurrahman İbnu Avf radıyallahu anh’tan rivayete göre o, “hanımını boşamış, ve onu bir cariye ile nimetlendirmiştir.”

Muvatta, talak 45, (2, 573).