16-Medyeniyye CEMAATLER

16-Medyeniyye CEMAATLER

1. Cüneyd Bağdadî, 2. Ebû Ali Rudbarî, 3. Ebû Ali Hüseyin bin Ahmed el-Kâtib, 4. Ebû Osman el-Mağribî, 5. Ebû Kasım Ali bin Abdi’l-Vahid el-Kürkânî, 6. Ebûbekr bin Abdillah et-Tûsî, 7. Ebû’l-Fütûh Necmüddin Ahmed Gazzalî, 8. Ebû’l-Fadl Muhammed Bağdadî, 9. Ebû’l-Berekât Ali Bağdadî, 10. Ebû Ya’za el Mağribî, 11. Ebû Saîd Mağribî, 12. Ebû Medyen Şuayb bin el-Hüseyn el-Mağribî.

EBÛ MEDYEN ŞUAYB

Meşhur Endülüs mutasavvıfı, İşbiliyye civarındaki Cantillana kasabasında doğmuş, 594 (1197-1198) tarihinde vefat etmiş ve Tilemsen yakınında el-Ubdâd’a defnedilmiştir.
Fakir bir aileye mensuptu. Henüz küçük yaşlarında Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiş ve yine o sıralarda dokumacılık san’atını da öğrenmiştir.

Daha sonra tahsil için Fas’a gitmiş, orada tasavvufa meyletmiş ve Şeyh Ebû Ya’san’dan faydalanmıştır. Dünyayı ve ona karşı olan muhabbeti terkederek tasavvufî mertebeleri aşmış ve kutubluk makamına yükselmiştir.

Fas’da birkaç senelik ikametten sonra Mekke’ye gitmiş ve rivayete göre orada meşhur Abdü’l-Kadir Gîlanî ile buluşmuştur. Mekke’den ayrılıp Becâye şehrine yerleşmiş, orada büyük şöhret kazanmıştır.

Neşrettiği akideler Sultan Ebû Yusuf, Ya’kûb’u kuşkulandırmış ve Merakeş’e celbedilmiştir. Ancak bu seyahat sırasında yolda vefat etmiş ve Rabiatü’l Ubbâd’a defnedilmiştir. Ubbâd köyündeki mezarı halen ziyaretgahdır.

İbnü’l-Arabî, Fütûhat-ı Mekkiyye’sinde ondan pekçok bahsetmiş ve birçok hikayeler nakletmiştir. Fakat bununla beraber onu hiç görmemiştir.7

Ebû Medyen tarafından ta’lim edilen akide Yahya bin Haldûn’a göre onun ekseriya tekrar ettiği şu beyitte hülasa edilmiştir.

“Eğer hakikî hedefe ulaşmak istiyorsan, Allah’tan başka maddî ve maddeye bağlı bulunan herşeyi terket”.

Ebû Medyen’in eserleri bazı tasavvufî ve dinî şiirler ile, bir vasiyye ve bir akideden ibarettir. Bu yazmalar Paris ve Cezayir milli kütüphanelerinde, arapça yazmalar kısmında mevcuttur.8

Medyeniyye tarikatinin şubeleri:

Cebertiye, Meymûniyye, Deccâniyye, Ulvâniyye-i Hameviyye.9

______________________________

7_ Fütûhât, c. I, 205, 247; c. IV. s. 551.

8_ Nefehat Ter., s. 605; Kamusu’l-A’lam, c. I, s. 759; İslam Ans., c. IV. s. 36-37; İbnü’l- Arabî, Hayatı ve çevresi s. 91-93.

9_ Mir’atü’t-Turuk, s. 10.