14-Tapınak Şovalyeleri

14-Tapınak Şovalyeleri

Tarihin en gizemli topluluklarından biri de hiç kuşkusuz Tapınakçılar’dır. Fransızca’da “Templiers”, İngilizce’de “Templars” olarak adlandırılan bu şövalyelerin gizemi günümüzde de varlığını korumaktadır. Özellikle de [b]Mason Cemiyetleri[/b]nin bu şövalyelere sahip çıkmaları günümüzde de süregelen bir ilgiye kaynaklık etmektedir.

1099 yılında Kudüs ve Filistin’deki kutsal yerler Haçlılar’ın eline geçmişti. Ancak Haçlı kuvvetlerinin burada güven içinde olduklarını söylemek çok güçtü. Buradaki Müslüman kuvvetler, özellikle de 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra akın eden Türkler Haçlıları güç durumda bırakmaktaydılar. Bölgeye Hıristiyan hacı adaylarının da sürekli gelmesi bölgede özel güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektirmekteydi. Hacı adayları ya fanatik Müslümanların ya da etraftaki haydutların kurbanı olmaktaydılar.

Bölgede güvenlik sağlanması ve hacı adaylarının güven içinde seyahatlerinin gerçekleştirilebilmesi için -kaynaklara göre- dokuz şövalye Fransa’da, Champagne bölgesinde, Hugues de Payns önderliğinde toplanmışlardır. Elimizdeki kayıtlara göre bu şövalyeler Hugues de Payns, Geoffroy de Saint-Omer, André de Mantbard, Payen de Montdidier, Archambaud de Saint-Aignan, Geoffroy Bisol, Hughes Rigaud, Rossal ve Gondemare’dir.

Hac yollarının emniyeti için yola çıkıp Kudüs’e varan bu şövalyeler, kral II.Baudouin tarafından çok iyi karşılanmış ve kendilerine şehirde bir yer tahsisi edilmiştir. Bu yıllar, 1119 -1120 yılları, tarikatın aynı zamanda ilk yıllarıdır. Tarikatın bu yıllardaki adı ise [color=purple][b]”İsa’nın Yoksul Şövalyeleri[/b][/color]”dir. Birkaç sene sonra ise kral II.Baudouin, oturmakta olduğu ve Süleyman’ın Tapınağı olarak bilinen yeri terk etmiş ve burayı bu şövalyelere tahsis etmiştir.

İsa’nın Yoksul Şövalyeleri’nin adı ise bundan böyle “Tapınakçılar” olarak anılmaya başlamıştır. Takip eden yıllarda Tapınakçı şövalyelerin sayısı hızla artmaya başlamıştır. Artık savunmaya ihtiyaç duyan hacıların korunmasın üstlenmek isteyen şövalyeler kendilerini Tapınakçıların arasında bulmaktadırlar. Özellikle Hayfa Limanı ile Kudüs arasındaki yolun korunmasını Tapınakçılar üstlenmiştir. Tapınakçıların sayılarının artması artık Saint Augustin’den esinlenerek konulan kuralların yerine yeni, bu tarikata mahsus kuralların konulması gerektirmişti. 1127 yılında Hugues de Payns beş arkadaşı ile birlikte Roma’ya, papa II.Honorius’u ziyarete gitmiş ve bu topluluk [b]papa [/b]tarafından dini bir örgüt olarak tanınmış ve 13 Ocak 1128’de kurallar konulmuştur. Latince olan bu kurallar “[color=red][b]Latince kurallar[/b][/color]” olarak geçer.

12 yıl sonra uygulanacak olan “Fransızca kurallar” ise bunlardan çok az farklıdırlar. Aslında Tapınakçıların tanınmasında ve kuralların konmasında, daha başka bir deyişle tarikatlaşmasında önemli bir isim rol oynamıştır: Saint Bernard de Clairvaux. 1090 doğumlu olan Saint Bernard de Clairvaux, genç yaşlardan beri çevresinde tanınmaya başlanmış, gerek davranışları gerekse de din kültürü ile ünü yayılmıştır. 1153 yılındaki ölümüne kadar etrafında hem sevgi dolu bir din adamı hem de karizmatik bir lider olarak saygı görmüştür.

20 Ağustos’taki ölüm tarihi, ona ait bir kült gününe dönüşmeye başladığında ise kilise müdahale etmek zorunda kalmıştı. Saint Bernard de Clairvaux gibi önemli bir kişiden destek alan Tapınakçılar böylece hem savaşçı şövalye olarak hem de dindar rahipler olarak kendi kurallarını uygulamaya başlamışlardır. Tapınakçılar ayrıca kendilerini diğerlerinden ayırmak için beyaz elbiseler de giymeye başlamışlardır. Tapınakçıların kıyafetlerinin en belirgin özelliği ise beyaz elbisenin üzerinde bulunan kırmızı haçtır.

Tapınakçıların Büyümesi

Zaman içinde Tapınakçılara bir çok şövalye katılmış ve örgüt büyümeye başlamıştır. 1147 yılında tarikatın ikinci Üstadı Robert de Craon öldüğünde sadece Kudüs’te 700 şövalye ve onlara hizmet eden 2400 kişi vardı. On üçüncü yüzyılda bir çok eyalette varlık göstermekteydiler. Bunların arasında Provence, Bourgogne, Catalogne, Portekiz, gibi yerler de vardı. Filistin’de üç büyük eyalete bölünmüşlerdi: Kudüs, Tripoli ve Antakya.

Bu yüzyılda Tapınakçıların 3468 adet şatoları vardı. Tapınakçılar hem asker hem rahip oldukları için kadınlarla ilgilenmezler, boş vakitlerinin çoğunu ibadetle geçirirlerdi. Tapınakçılar hem birtakım ayrıcalıklara sahip oldukları için hem de güvenilir oldukları için kutsal topraklara giden haçlıların paralarını da taşıyorlardı.

Tapınakçılar ayrıca hem katılanlardan gelen gelirle hem bağışlarla iyice de zenginleşmişlerdi. Bunun dışında söylentilere göre Tapınakçılar civardaki Müslümanlardan da para almaktaydılar. Tapınakçılar bu arada Orta Doğu’da ve İberya’da bir çok savaşlara katılmış ve başarılar da sağlamışlardı. Sonuç olarak, Tapınakçılar Haçlı Seferleri ve Hıristiyan Krallıkları döneminde güçlerinin doruğuna çıkmışlardı. Ancak bu etrafta söylentilerin doğmasına da neden olmaktaydı.

Bu suçlamalar arasında birbirlerini kalçalarından ve kaba etlerinden öpmeleri, eşcinsel ilişkide bulunmaları, haça tükürmeleri, Bafomet adı verilen bir puta tapmaları da vardı. Uzun mahkemelerden sonra Tapınakçıların sonu ateşte yanarak gelmiştir. Ancak ölümlerinden ve tarikatın yok olmasından sonra da haklarında söylentiler devam etmiştir.

Tapınakçıların Gizemleri

Tapınakçıların gizemleri daha tarikatın kuruluşu ile başlar. Aslında tarikat kurulduğu andan itibaren [b]ezoterik [/b]bir karakter göstermiş ve amacını saklamıştır. [b]Tarikatın ezoterik karakteri mühründe de görülmektedir.[/b] [color=red][b]Aynı ata binmiş iki şövalye şeklindeki bu mühür değişik araştırmacılar tarafından değişik şekillerde yorumlanmıştır.

Bazı araştırmacılar bu sembolü birbirini kollayan iki şövalye olarak yorumlarken bazıları da bunu tarikatın ilk yıllarındaki fakirliğini belirttiğini iddia etmişlerdir. Aslında bu mühür, Saint Bernard’ın da «çarpışma iki yönlüdür, yeryüzünde ve gökyüzünde» şeklinde belirttiği gibi, misyonun maddi ve manevi olan iki yönünü temsil etmektedir. Bir başka deyişle görünüşteki amaçları Kutsal Topraklara giden hacılara yardım etmek olan tarikatın aslında bir de ruhsal bir amacı vardı.

Tarikatın ezoterik yönünün bir başka göstergesi de inisiyasyon törenleridir. Bu törenler bütün ezoterik topluluklarda görülen törenlere benzemektedir. Aday kabul edilmeden önce çeşitli sınavlardan geçmektedir. Bu sınavların tam olarak neler olduğunu bilemesek de dört elementle ilgili bir takım törenler olduğunu, bazı moral değerlerin sorgulandığını öğrenmekteyiz.

Bu sınavları geçen adayı, geceleyin, on iki şövalye beklemekteydi. Dışarıda bekleyen adaya şövalyeler niçin kapıya geldiğini üç defa sorarlar, yanıtını kabul edince içeri alırlardı. Tarikata kabul edilme ise törenle olmaktaydı. Tarikatın bir ilginç karakteri de o zamanki Orta Çağ düşüncesinden farklı düşünsel yapısı idi. Ezoterik düşünceye olan yatkınlığı Tapınakçıları diğer tarikatlardan ayırtmakta ve etrafta yanlış anlamalara yer vermekte idi.

Tapınakçıları tam bir ezoterik topluluk olarak düşünmek doğru olmaz ancak tarikatın zaman içinde böyle bir karakter aldığını ve diğer ezoterik topluluklara kaynak olduğu için bu özelliğinin fazla abartıldığını söyleyebiliriz.

İsa Hakkındaki Görüşleri

Tarih boyunca süregelen rivayetlere göre Tapınakçıların İsa hakkındaki görüşleri Hıristiyanlıktan çok daha farklıdır. Yaygın olan bir rivayete göre Tapınakçı şövalyeler Johannit mezhebe mensupturlar. Bilindiği gibi, Hıristiyanlık tarihine baktığımızda İsa’nın gelişinden önce Vaftizci Yahya’nın kişiliğinin öne çıktığını görürüz. Ancak Yahya, kabul edilen İncillerde İsa’nın geleceğini müjdeleyip onun vaftiz olmasını sağlayan bir kişidir sadece.

Hatta Matta İncilinde Yahya şöyle der: «Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O’nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh ve ateşle vaftiz edecek.» Ancak zaman içinde bazı topluluklar Yahya’yı İsa’dan daha önemli tutmuşlar hatta bu düşüncelerini çağlar boyu, İsa betimlemelerinde aslında Yahya’yı resmederek sürdürmüşlerdir. Aslında Tapınakçıların Johannit olduklarına dair çok da somut deliller yoktur, ancak kendilerine yöneltilen birtakım suçlamalarda Johannit mezhebe yöneltilen suçlamalara benzer suçlamalar vardır.

Son yıllarda yapılan araştırmalar ise, biraz zorlamalı da olsa, bazı Tapınakçı sembollerinde Johannit mezhebine ait izler bulmaktadırlar. Tapınakçılara yakıştırılan başka inanışlara göre de Tapınakçılar İsa’nın Thomas isimli bir ikizi olduğuna ve yeniden dirilmenin ancak böyle gerçekleştiğine inanmakta ve ayrıca Maria Magdelena’nın İsa’nın karısı olduğunu öne sürmektedirler.

Müslümanlarla İlişkileri

Haçlı seferleri sırasında kutsal topraklara giden haçlılar içinde Müslümanlar ile en yakın ilişkileri kuranlar Tapınakçılardır. Söylentilere göre Tapınakçılar Müslümanlardan para da almaktadırlar. Tapınakçıların en çok ilişki kurdukları topluluk ise İsmailliye mezhebinden türeyen Haşhaşiler’dir.

Haşhaşiler (Batıda “Assasin” diye anılırlar ve katil anlamına gelen bu sözcük buradan türemiştir.) Hassan Sabbah’ın Alamut kalesini almasından sonra buraya yerleşen müritlere verilen isimdir. Haşhaş içtikten sonra cinayet işledikleri öne sürülen bu topluluk aslında dejenere olmuş bir ezoterik öğretiye bağlılardı. Ancak Hassan Sabbah’ın kişiliğinden de kaynaklana nedenlerle siyasete de karışan Haşhaşiler Tapınakçıların ezoterik İslam’ı tanımalarında etkili olmuşlardır.

Tapınakçılar Müslümanlarla ilişki kurdukları için çok suçlanmışlar, hatta Tapınakçıların taptığı ileri sürülen Bafomet/Bahomet adlı putun aslında Mahomet (Muhammed) sözcüğünden geldiği ve Tapınakçıların Muhammed’e taptıkları söylenmiştir. Aslında Orta Çağ’da Batı’da Müslümanların Muhammed’e taptıkları zannedildiği bilindiğinden Tapınakçıların Müslüman olmakla da suçlandıklarını düşünebiliriz.

Bu arada Johannit mezhepler de, Özellikle de İstanbul ile olan alakadan ötürü üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Kaba hatları ile tarihini anlatmaya çalıştığımız Tapınakçıların gizemleri bugün hala gündemde. Yazılan bir çok kitapta Tapınakçıların bir çok “sırra vakıf ” oldukları, tapınağın anahtarına, Kutsal Kab’a, Ahit Sandığı’na, bilmem hangi hazinelere sahip oldukları sürekli yazılmakta. Bazı cemiyetler ise bu topluluğu gereğinden fazla abartmaktadır. KAYNAK : Ö.Bilgin

Başkent üniversitesinde ki 8 köşeli haç

1967 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1971′de genel cerrahi uzmanı oldu. Daha sonra ABD’deki Galveston, Shriner’s Yanık Enstitüsü ve John Seally Hastanesinde “ÖĞRETMEN” olarak çalıştı. 30 Haziran 1975′e kadar Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi TRANSPLANTASYON merkezinde görev yaptı.1980′de Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı’nı kurdu ve 2 yıl sonra Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı’na bağlı hemodiyaliz merkezini açtı.

8 Aralık 1988′de Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Türkiye’de ilk kadavradan karaciğer naklini gerçekleştirdi.
Ancak bu başarılarla yetinmedi. Siyasete merak sardı. 1991 seçimlerinde Doğru Yol’dan Rize vekili olmak istedi. Ama şansı yaver gitmedi, seçilemedi…Siyasetçilere ve siyasete hiç uzak durmadı. Ankara’da sahibi olduğu BAŞKENT HASTANESİ’nde birçok önemli ismi ağırladı.
Ama hafızalarımıza rahmetli Ecevit’in taburcu sonrası çektirdiği fotoğrafla kazındı. Parlak bir hekimdi. Duracak gibi değildi. Sesinin gür çıkmasını istiyordu. Bu nedenle önce Başkent Üniversitesi’ni, daha sonra da KANAL B televizyonunu kurdu.

Dünyanın her yerinde DOSTU vardı. İlişkileri çok iyi yönetiyordu.
Zekiydi. Kimden nasıl faydalanacağını iyi biliyordu…
DERKEN 13 Nisan 2009′daki ERGENEKON dalgasında gözaltına alındı.Herkes için sürpriz oldu. İstanbul’a getirilirken Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel aprona kadar inerek kendisiyle kucaklaştı.
Tutuklandı. Ancak rahatsızlanınca İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü yoğun bakım servisine yatırıldı.

Deniz Bölükbaşı’dan Hüsamettin Özkan’a kadar pek çok siyasetçi ERESİN OTEL’de karargah kurdu. 21 ay hastane odasında kaldı. Rahatsız edilmedi. “Tahliye edilebilir” raporunun saklandığı ortaya çıktı.
Profesörünün başı derde girdi.Hastane ve hapishane arasında kaldı. Devreye en büyük dostu Demirel girdi. Kılıçdaroğlu direnemedi, CHP’den Zonguldak adayı oldu. Seçildi. Ancak serbest bırakılmadı. Bunun üzerine CHP yemin boykotuna başladı. Siyaset kilitlendi. Kılıçdaroğlu “Gerekirse bu boykot 4 yıl sürecek” dedi..Hem CHP’ye oy verenler hem CHP’li vekiller şaşırdı. MHP, Engin Alan için Meclis’te çözümü tercih ederken Kemal Bey’in bu tavrı anlaşılamadı…

Tapınak Şövalyeleri 1. Haçlı Seferi’nden sonra 1095′te kuruldu.
1331-1337 yılları arasında Kıbrıs’ı üs tuttular. Fransızlar tarafından yakılsalar da pes etmediler.
Yeraltına indiler. Ve buradan dünyaya yayıldılar. MALTA ŞÖVALYELERİ olarak da bilinirler…Vatikan’a bağlı çalışırlar. “Herkes görsün” diye önemli sembollerinden birini AMERİKAN DOLARININ üzerine koydular. Çok sayıda SEMBOLLE iletişim kurarlar. Ancak en önemlisi 8 köşeli HAÇ’tır…

Bu HAÇ, Başkent Üniversitesi ile Başkent Hastanesi’nin LOGOSUDUR.
Tapınakçıların şimdilerde en önemli kolu HOSPİTALİ oldu…
Bunlar KAN üzerinde çalışıyorlar.Köln’deki KAN BANKALARINDA dünyanın kanını topluyorlar.
DNA’ları çıkarıp listeler yapıyorlar… (Hatırlarsınız yıllar önce Sağlık Bakanı Osman Durmuş, OKTAR BABUNA’nın topladığı kan örneklerini ABD’ye yollamasına karşı çıkmıştı…)İşte bizim başarılı hekimimizin de KÖLN ile çok yakın ilişkileri olduğu söyleniyor. Orada evi bile olduğunu ileri sürenler var.

Acaba devlet bu kadar değişik ilişkileri olan başarılı hekimimiz MEHMET HABERAL’ı bu nedenle içeride tutuyor olmasın…

Eğer öyle ise boykot kararı alan CHP’li vekillerin “NEYİ BOYKOT ETTİKLERİ” iyice önem kazanıyor…

CHP, ya uluslararası bir baskıyla karşı karşıya ya da KEMAL BEY gerçekten arkadaşını satmıyor…

Ben çözemedim, ya siz?

NOT: Masonlukta 23. dereceye ulaşanlar TAPINAK ŞÖVALYESİ olabiliyor. Takvim-Ergün Diler