12-Şazeliye CEMAATLER

12-Şazeliye CEMAATLER

1. Cüneyd Bağdadî, 2. Ebûbekr Câfer bin Yûnus Şeyh Şıblî Bağdadî, 3. Abdurrahman Medenî, 4. Abdüsselam bin Meşiş Mağribî, 5. Ebû Hasan Ali eş-Şâzelî el-Mağribî bin Abdillah bin Abdi’l-Cebbar.

EBÛ’L-HASAN EL-MAĞRİBÎ EŞ-ŞÂZELÎ

İsmi, Ali bin Abdillah, künyesi Ebû’l-Hasan’dır. 553 (1158) tarihinde Afrika’da Septe civarında Kâin Gammâra bölgesi köylerinden birinde doğmuştur. Çocukluğu ve gençliği orada geçmiş tahsilini de o bölgede tamamlamıştır.

Kitâbü’l-Lâtîfeti’I-Marziyye nam eserde gördüğüm silsile-i nesebleri: Ebu’l-Hasan Ali eş-Şâzelî b. Seyyid Abdullah b. Seyyid Abdülcebbâr b. Seyyid Temîm b. Seyyid Hürmüz b. Seyyid Hâtim b. Seyyid Kusay b. Seyyid Yıısuf b. Seyyid Yûşa’ b. Seyyid Verd b. Seyyid Battal(b. Seyid Ali) (1) b. Seyyid Ahmed b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Îsâ b. Seyyid Muhammed (2) b.Hz. Hasan (r.a.) b. Hz. Ali (k.v.) (r.a.).

Şazel köyüne nisbetle meşhur olan Ebû’l-Hasan, tahsilini ikmal ettikten sonra va’z u nasihat ve ders okutarak herkesin teveccühünü ve takdirini kazanmıştır.

Sonraları seyahate çıkıp pekçok memleketler dolaşıp, zamanının ulema ve meşayihi ile görüşmüştür. Nihayet İskenderiye’ye gelerek orada yerleşmiştir.

Bir müddet İskenderiye’de kaldıktan sonra, Mısır’a gidip orada “İbn Atiyye ve Şifâ” okutmuştur. Bu derse, zamanın meşhur ulemasından İbni Hacib, İbni Abdisselam İzzeddin, İbni Dakîk, Abdü’l-Azim el-Münzerî, İbnü’s-Salâh ve İbni Usfûr gibi zevat devam ederdi.
Feyzini birkaç vasıta ile Ebû Medyen hazretlerinden istihsal etmiştir.

654 (1256) tarihinde. Ramazan ayında hacca giderken Mekke yakınlannda bir sahrada vefat etmiş ve oraya gömülmüştür. Onun güzel sözlerinden bazıları şunlardır:

“Huzursuz kalbe sahip ve hiçbir eleme dûçâr olmamak ve günahlardan pak olmak istersen, amel-i salihayı çoğalt”.

“Dünya ve ehl-i dünyadan gönül rabıtasını kesmeyen velayet rayihasını koklayamaz”.
Terceme-i ahval-i sofiyyûnu hâvi bir eseri mevcuttur.23

Şazeliyye tarikatinin şubeleri:

Desûkiyye, Ahmediyye, Vefâiyye, Ruzûkiyye, Hanefiyye, Cezûliyye, Gaziyye, İseviyye, Nâsıriyye, İlmiyye, Mustariyye, Afîfiyye.24

_____________________________

23_ Mil’atü’t-Turuk, s. 16; Hadikatü’l-Evliya, s. 5-46; Kamusu’l-A’lam, c. IV, s. 2569;

Lügat-i Tarihiye ve Coğrafiye, c. III, s. 14.

24_ Mil’atü’t-Turuk, s. 18.